PROTECTION OF PERSONAL DATA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

AMAÇ

Bu Politikanın amacı, Miltaş Turizm İnşaat Ticaret .A.Ş.’nin (Şirket) faaliyetlerini yürütürken kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve korunmasının sağlanması ve bu kapsamda uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir.

KAPSAM

Bu Politika Şirket çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterileri, tedarikçileri, iş ortaklarını, ziyaretçileri ve Şirket ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsar.

DAYANAK

Bu Politika 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Bu Politikada geçen;

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

ifade eder.

GENEL ESASLAR

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Şirket kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işler. Bu çerçevede, Şirket tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanır.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca Şirket’in veri işleme süreçleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun olarak ve dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde yürütülür.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gerekli tedbirler alınır ve veri sahiplerinin verilerini güncellemelerine imkân tanınarak işlenen verilerin gerçek durumu yansıtması sağlanır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işler, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmaz. Bu bağlamda Şirket yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve veri sahipleri açısından gerekli olması halinde kişisel veri işler.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli şekilde, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenir, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılır.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Bu bağlamda Şirket, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyar, süre belirtilmemiş ise verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Şirket gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamaz. (Bu hususta detaylı bilgilere “Ç” maddesinde yer verilmiştir)

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Şirket kişisel verileri aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işler.

Kanun'da sayılan istisnalar dışında, Şirket ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işler. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilecektir:

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri sahipleri açısından kritik önem teşkil eden özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise özel hassasiyet gösterilir. Özel nitelikli kişisel veriler veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, mevzuatta öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda belirtilen sebeplerin varlığı halinde açık rıza alınmaksızın işlenebilir:

 Kamu sağlığının korunması

 Koruyucu hekimlik

 Tıbbî teşhis

 Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

 Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınır.

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından elde edilen kişisel veriler, aşağıda belirtilen kategoriler dâhilinde işlenir:

 Şirket iç operasyonları

 Strateji planlama ve iş ortakları / tedarikçi yönetimi

 Müşteriyle ilgili süreç ve operasyonlar

 İnsan kaynakları operasyonları

 Pazarlama operasyonları

 Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler

Yukarıda yer verilen kategoriler bilgilendirme amaçlı olup, Şirket’in gelecekteki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için başka kategoriler dâhilinde de kişisel veri işlenmesi söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda Şirket, ilgili metinlerde güncelleme yaparak en hızlı şekilde bilgilendirme yapar.

Ç. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde edilen kişisel veriler, Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilir. İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller dışında, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Şirket tarafından işbu Politika’ya uygun olarak hazırlanan Miltaş Turizm İnşaat Ticaret A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde re’sen veya bu Politika’nın 1 no’lu ekinde yer alan “veri sahibi başvuru formu” aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler1 ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinir, yok edilir ya da anonimleştirilir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler hiçbir şekilde tekrar kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir.

1 Fiziksel olarak yok etme, yazılımdan kalıcı olarak silme, maskeleme, veri türetme, toplulaştırma, veri karma, uzman tarafından silme vb.

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Şirket gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamaz.

D. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Şirket kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uyar. Bu çerçevede, kişisel veriler, Şirket tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler Şirket tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilir:

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülmesi halinde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise,

 Kamu sağlığının korunması,

 Koruyucu hekimlik,

 Tıbbî teşhis,

 Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amaçlarıyla açık rıza temin edilmeksizin aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulur.

Kişisel verilerin paylaşıldığı/paylaşılabileceği taraflar, işbu Politika’nın 2 no’lu ekinde yer almaktadır. Söz konusu listeler bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde

E. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi gereğince veri sahibinin açık rızası aranır. Ancak özel nitelikli kişisel veriler dâhil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Şirket tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir. Eğer aktarım yapılacak ülke, Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında değil ise, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt eder.

Kişisel verilerin paylaşıldığı/paylaşılabileceği taraflar, işbu Politika’nın 2 no’lu ekinde yer almaktadır. Söz konusu listeler bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde Şirket tarafından güncellenir.

F. ŞİRKET’İN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK’nın 10. maddesi gereğince, veri sahiplerinin kişisel verilerin elde edilmesinden önce veya en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine aşağıdaki bilgiler iletilir:

 Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

 Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

 İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

 Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

 KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar

Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları bulunmaktadır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları mevcuttur. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

KVKK’nın 28(1). maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan hallerde Şirket’in aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi

 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi

 Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, aşağıdaki sayılan hallerde de Şirket’in aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

 Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması

 Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

G. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Şirket tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınır. Bahse konu haklar şunlardır:

a) Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Veri sahipleri yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, Şirket’in iletişim adreslerine e- posta ya da iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ya da şahsen

ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması ve Şirket’e gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. Şirket, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken ya da elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştırır.

Şirket, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Şirket tarafından veri sahiplerinden ek bilgi ya da belge talep edilebilir.

Öte yandan KVKK’nın 28(1). maddesi çerçevesinde veri sahipleri, aşağıda sayılan hallerde KVKK’nın 11. maddesinde sayılan hakları kullanamaz:

 Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi

 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi

 Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

Bununla beraber, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklar aşağıdaki durumlarda uygulama alanı bulmayacaktır:

 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

 Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması

 Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

H. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Şirket kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik öngörülen her türlü teknik ve idari tedbiri alır. KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen bu tedbirler;

 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 Kişisel verilerin muhafazasını sağlamaktır.

Şirket’in bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

İdari Tedbirler:

 Şirket kendi bünyesinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.

 İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

 Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak Şirket, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar veya örnek hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

 Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

Teknik Tedbirler:

 Veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

 Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

 Kurulan sistemler kapsamında BT risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.

 Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

 Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.

 Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

İ. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

Şirket binasının genel ve ticari güvenliğinin sağlanması amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınır ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanır.

Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer alır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntüleme yapılmamaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

 KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 İşbu Politika Yönetim Kurulu’nun 02/01/2018 tarih ve 243 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup, aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girer